Іґор Оґірко

Матеріал з Вікіпедія
Перейти до: навіґація, Найти
Іґор Оґірко

Іґор Оґірко 1952, Львів- математік, фізік, українознавець. Дослїджує в Українї, Польщі. Высшу освіту обтримав в Україні-Львів. Штудовав в ашпірантурї. В роцї 1991 здобыв тітул професор-занимаюча ся з формалной перспектівы штруктуров, простором і змінов. Іґор Оґірко ся занимать створёванём абстрактных ентіт і гляданём законитых одношінь міджі нима -математічна аналіза‎, математічна лоґіка‎,інформатіка.

Бібліоґрафія[едітоватиедітовати жрідло]

 • Огірко Ігор Васильович  : біобібліогр. покажчик / уклад.: О. М. Василишин, О. В. Мельников. — Львів : Видавництво Української академії друкарстива, 2009. — 46 с. — ISBN 978-966-322-146-5. — (Вчені Українська академія друкарства)
 • Бурак Я. І., Огірко І. В. Застосування методу нелінійної релаксації до оптимізації нагріву оболонок обертання / / Тез. докл. VІІ науч. конф. по застосуванню ЕОМ в механіці деформ. тв. тіла (Ташкент, 30 сент. — 2 жовтня. 1975 р.). — Ташкент, 1975. — Ч. ІІІ. — С.5.
 • Бурак Я. І., Огірко І. В. Про визначення термопружності стану оболонки екрану кінескоп з урахуванням температурної залежності характеристик матеріалу / / Якість, міцність, надійність і технологічність електровакуумних приладів. — Київ: Наук. думка, 1976. — С.59-62.
 • Бурак Я. І., Огірко І. В. Оптимальний нагрів циліндричної оболонки з залежними від температури характеристиками матеріалу / / Мат. методи і фіз.-мех. поля. — 1977. — Вип. 5. — С.26-30
 • Огірко І. В. Раціональний розподіл температури по поверхні термочуттєвого тіла … стор 332 / / Інженерно-фізичний журнал Том 47, Номер 2 (серпень, 1984)
 • Огірко І.В. Оптимальне по напрузі температурне поле в локальній області гнучкої конструкції / / Інститут проблем міцності,, 1986, N2. — C.69-72.
 • I. V. Ogirko, J. I. Dub, Yasinskiy: Spannungszustand der Photopolymer-Druckform. Lemberg, FMI, 1987.
 • R. S. Kuropas', I. V. Ogirko: Optimierung der Deformation der Druckform auf Basis der Schalentheorie. Lemberg, LSU, 1987.
 • Ogirko I.V., Irkha B.E. A study of the elastic deformations in a thermoelastic inhomogeneous solid of revolution // Journal of Mathematical Sciences. Volume 79, Issue 6, 1996, Pages 1469—1471.
 • Ogirko I.V., Zapotochnyi V.I. The stress-strain state of screen photopolymer plates // Soviet Materials Science 22 (6), 1987, pp. 640—643.
 • Ogirko I.V. Temperature field, optimum with regard to stresses, in a local region of a flexible structure // Strength of Materials 18 (2), 1986, pp. 209—213.
 • Ogirko I.V. Stress-Optimal Temperature Field in the Local Region of a Flexible Structure // Problemy Prochnosti (2), 1986, pp. 69-72.
 • Огірко І. В. Партико З. В. Редагометрія-міждисциплінарна галузь знань. В зб.: Держава та регіони. №1 КПУ, Запоріжжя. 2010. с. 108-110.
 • Гаранько Т. Й., Огірко І. В. Алгоритм програмного забезпечення мережевого друку для систем оперативної поліграфії. В зб.: Матеріали науково-практичної конференції УАД. Львів. УАД. 2010. с.92.
 • Гаранько Т. Й., Огірко І. В. Алгоритм і програмне забезпечення мережевого друку для систем оперативної поліграфії. В зб.: Комп’ютерні технології друкарства. УАД. Львів. 2009. №22. с. 51-57.
 • Огірко І. В. Лекція з курсу прикладна математика. Економетрія. УАД. Львів. 2010. с. 26.
 • Огірко І. В. Лекція «Моделювання та економіка». ЛННЦ УДУ. Львів. 2010. с. 20.
 • Огірко І. В., Паславська І. М. Методи інвестометрії у прийнятті ефективних інвестиційних рішень. В зб.: «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід.» (МНМК) ЛНУ. Ім. Ів. Франка. Львів. 2010 с.80-81.
 • Огірко І. В., Паславська І. М. Методи інвестометрії у прийнятті ефективних інвестиційних рішень. В зб.: формування ринкової економіки. Проблеми економічної кібернетики. Львів. ЛНУ ім. Ів. Франка. №22, 2011. с.232-236.
 • Огірко І. В. , Синицький О. С. Математичне моделювання прийняття управлінських рішень в зб.: Реформування системи держвного управління. ЛР і ДУ НАДУ при Президентові України. Львів. 2011.ч.2 с. 398-400.
 • Ohirko I., Kurhajew H., „Neuro-lingwistyczna identyfikacja kierowniczych decyzji informacyjnym kierownictwie”. Zbiórka materiałów LNU im. Iwana Franki na poszanę profesora S. Zlubka. Syn narodu. „Ekonomiczna teoria i nacjonalna ekonomika”. Lwów, 2006.
 • Ohirko I.,Uszakow M.”Porównalna analiza konceptualnych modeli internetowych urzędów Ukrainy i Niemiec”. Zbiórka „Efektywność państwowego kierownictwa”.Zbiórka prac naukowych LRIDU przy Prezydentowi Ukrainy. Lwów,2003 edycja 4.
 • Ohirko I.,Jakucewycz S. „Hydrodynamiczne zjawiska w atramencie przy drukowanym kontekście”. W zbiórce „Poligrafia i sprawa edycyjna”,№ 38. UAD.Lwów, 2002.
 • Огірко І. Застосування підходів реінжинірингу та ризикології для аналізу проектів щодо оцінювання залишкового ресурсу конструкцій нафтогазових устаткувань / І. Огірко, В. Юзевич, Н. Стащук // Тези IV Міжнародної науково-технічної конференції «Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій». 30-31 жовтня 2014 р. — Львів, 2014. — C. 43-44 .
 • Огірко І., Романюк-Огірко О. Метахімія //Науковий вісник Том ХІХ — Український Університет в Москві. Москва. 2014 — с.178 -184.
 • Кілко І., Огірко І.Огляд та дослідження існуючих спеціалізованих сайтів та електронних видань, електронні видання для незрячих з використанням шрифту Брайля та інших допоміжних засобів - Науковий вісник. Том ХІХ — Український Університет в Москві. Москва. 2014 — с. 185-189.
 • Огірко І. Автоматизація обчислень для оцінки поверхневих шарів -Науковий вісник. Том ХІХ — Український Університет в Москві. Москва. 2014 — с.189-192.
 • Райтер Р. І., Лесько О. М., Огірко І. В. Математичне моделювання технологічної підготовки спортсменів складно координаційних видів спорту .– Феномен людини. Здоровий спосіб життя: зб.наук.ст. - Львів,2014 — Вип.26 - с. 24-30.
 • Моделювання корозійних процесів у системі "метал–електроліт" з урахуванням дифузійного імпедансу / В. Юзевич, І. Огірко, Р. Джала // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. - 2011. - Вип. 13. - С. 173-181. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fmmit_2011_13_19.
 • Огірко І. В.Моделювання спортивного протиборства - Феномен людини. Здоровий спосіб життя: зб.наук.ст. - Львів,2014 .— Вип.23 - с. 23-28
 • Огірко І. В.,Ясінський М. Ф., Пілат О. Ю., Інформаційна система оцінки якості електронних видань// Компʼютерні технології друкарства: наук.-техн. зб. – Львів : Українська академія друкарства. - №31. – С. 96-104.
 • Огірко І., Огірко О. Інформаційні технології безпекометрії в поліграфії.ІIІ- Міжнароднa науково-технічної конференції “Захист інформації і безпека інформаційних систем”.Національний університет “Львівська політехніка”05 – 06 червня 2014 р. Львів, Україна– С. 46-51
 • Серант А. Й., Огірко І. В.Інформаційні технології та корпоративне управління .Збірник наукових праць. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ .Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управлінняпри Президентові України. Випуск 40 . Львів.2014 .С. 135-140.
 • Ihor Ohirko. Olexandra Romaniuk. Deformation. Thermosoftening plastic. University "Lviv Stavropigion". Institute for Eastern Europe. Lviv. 2014. s.59 .
 • Ihor Ohirko , Sofia Kaschevska. Modelowanie matematyczne. Administracja publiczna. Informatyka medyczna. Institute for Eastern Europe.Університет "Львівський Ставропігіoн",Lviv 2014 . s.75 .
 • Огірко І. В., Ясінський М. Ф., Ясінська-Дармі Л. М. Жорсткі і м’які математичні моделі та їх застосування . НАУКОВІ ЗАПИСКИ .Українська академія друкарства .2015 / 1 (50).,Львів, Україна . С. 102-117.
 • Огірко І.Інформаційні технології безпекометрії.4- Міжнароднa науково-технічної конференції “Захист інформації і безпека інформаційних систем”. Національний університет “Львівська політехніка ”04 – 05 червня 2015 р. Львів, Україна– С. 199-200.
 • Серант А. Й., Огірко І. В. Оцінка якості надання адміністративних послуг. Ефективність державного управління: Збірник наукових праць. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. — Вип. 42 — Львів  : ЛРІДУ НАДУ, 2015. – С. 149 -162.
 • Огірко І., Ясінський М., Ясінська-Дамрі Л. Інформаційна технологія і математична модель створення графічних засобів захисту цінних паперів і документів з використанням 3D-голограми.- Комп'ютерні технології друкарства, 2015 с .90-101
 • Огирко И.В.,Ясинський М. Ф.,Огирко О.И.,Ясинская-Дамри Л.М. Моделирование упругих процессов в телах с учетом поверхностньих эффектов. СКОРИНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 2015:КНИГОИЗДАНИЯ И КНИГОРАСПОСТРАНЕНИЕ .3-6 сентября 2015 МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА.Mинск.2015 . c.215-219.
 • Огірко І.В., Ясінський М. Ф., Огірко О.І.,Ясінська-Дамрі Л.М.Діагностування тріщин конструкцій за допомогою нечітких баз знань. Дніпропетровський Національний Університет. Збірник -Вібрація в техніці та технологіях.Тези доповідей.Дніпропетровськ .2015.с 29-31.
 • Кунченко-Харченко В. І., Огірко І. В. Оптимізація пошукової моделі відбору даних з використанням Кu простору.Збірник “Обробка сигналів і негаусівських процесів”.Праці V міжнародної науково-практичної конференції.Черкаський державний технологічний університет.Черкаси .2015.с. 103-107.
 • ОгіркоІ.В.Математичне моделювання технічної підготовки спортсменів складно координаційних видів спорту. Наук. зб.VІ Міжнароднa науково-практичнa конференція“Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві” 24–26 вересня 2015.Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. 2015.Т. 1. С. 113-118.
 • Огірко І. В. Жорсткі і м’які математичні моделі та їх застосування // Наукові записки [Української академії друкарства]. Серія : Технічні науки. - 2015. - № 1. - С. 102-117. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nztexn_2015_1_14.
 • Огірко І. В. ,Панишко Ю.М. Ернест Резерфорд -до 145-річчя від дня народження. .Західний центр енергоінформаційних наук, Українська Міжнародна академія ПМ НТШ. Зб.наук.праць. - вип.120 - с.65-66 - Львів , 2016. ISBN 2397-0722.
 • Патент автора Огирко Игорь Васильевич
 • Якубовська М. С. Формування культурологічного світогляду студентів як парадигма професійного становлення фахівців нового типу (на прикладі науково-педагогічної діяльності професора Ігоря Васильовича Огірка). [Електронний ресурс] / М. С. Якубовська // Поліграфія і видавнича справа. - 2013. - № 3-4. - С. 84-92. : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pivs_2013_3-4_15


Одказы[едітоватиедітовати жрідло]